Ηγεσία Περιοχής Ευρώπης


Προεδρία Περιοχής



Εβδομήκοντα



Διευθυντής Εγκόσμιων Υποθέσεων