Πολυγαμία και μορμόνοι: Τότε και τώρα

  Πολυγαμία και μορμόνοι: Τότε και τώρα
  Σήμερα στους μορμόνους απαγορεύεται αυστηρώς η άσκηση της πολυγαμίας.

  Τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Εκκλησία Α.Τ.Η.), τα οποία μερικές φορές αναφέρονται και ως μορμόνοι, πιστεύουν ότι ο γάμος μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας είναι το πρότυπο του Θεού για τον γάμο, εκτός από συγκεκριμένες εποχές όπου ο Θεός διακήρυξε ένα διαφορετικό πρότυπο (βλέπε «Πολυμερής γάμος και οικογένειες τα πρώτα χρόνια στη Γιούτα», lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah). Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι κατά τη διάρκεια των μέσων του 19 αιώνα, ορισμένοι ηγέτες της Εκκλησίας και μέλη προστάχθηκαν από τον Θεό να εισέλθουν στην πρακτική του πολυμερούς γάμου, γνωστού και ως πολυγαμία, ή τον γάμο ενός ανδρός με περισσότερες από μία γυναίκα (βλέπε «Πολυμερής γάμος στο Κίρτλαντ και στη Ναβού», lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Το 1890, ο Πρόεδρος της Εκκλησίας Ουίλφορντ Γούντροφ εμπνεύστηκε από τον Θεό να εκδώσει μία διακήρυξη η οποία οδήγησε στο τέλος της πρακτικής της πολυγαμίας από τα μέλη της Εκκλησίας (βλέπε Επίσημη Διακήρυξη 1. Βλέπε, επίσης, Τζεντ Γούντγουορθ, «Ο αγγελιαφόρος και το μανιφέστο », Αποκαλύψεις σε συναφή έκφραση, 23 Ιουνίου 2015, history.lds.org). Σήμερα η Εκκλησία απαγορεύει αυστηρά την πολυγαμία (βλέπε «Πολυγαμία», mormonnewsroom.org).

  Γιατί οι πρώτοι μορμόνοι ασκούσαν πολυγαμία; 

  Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι ο Θεός πρόσταξε τους πρώτους Αγίους των Τελευταίων Ημερών να ασκήσουν πολυγαμία για ένα διάστημα. Μολονότι οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών σήμερα δεν γνωρίζουν όλους τους λόγους της προσταγής του Θεού, κατανοούν κάποιους λόγους για τους οποίους ο Θεός θα πρόσταζε την πρακτική της πολυγαμίας. Για παράδειγμα, το Βιβλίο του Μόρμον διδάσκει ότι οι άνδρες θα πρέπει να έχουν μόνον μία σύζυγο (βλέπε Ιακώβ 2:27-29), εκτός αν ο Κύριος προστάξει τον λαό Του να «εγεί[ρει] απογόνους προς [Εκείνον]» (Ιακώβ 2:30). Η πρακτική του πολυμερούς γάμου από τους πρώτους Αγίους των Τελευταίων Ημερών οδήγησε σε αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από μέλη της Εκκλησίας. Οι πρώτοι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πίστευαν επίσης ότι η ίδρυση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών περιελάμβανε την αποκατάσταση αρχαίων αρχών και πρακτικών, όπως διδάχθηκαν στη Βίβλο. Είναι φανερό από τη Βίβλο ότι πολλά εξέχοντα βιβλικά πρόσωπα --συμπεριλαμβανομένων των Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Μωυσή και Δαβίδ-- άσκησαν πολυγαμία (βλέπε «Πολυμερής γάμος στο Κίρτλαντ και στη Ναβού», lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). 

  Πώς ήταν η πρακτική της πολυγαμίας για τους πρώτους μορμόνους; 

  Η πρακτική της πολυγαμίας ήταν δύσκολη για πολλούς από τους πρώτους Μορμόνους. Προκάλεσε ανηλεή διωγμό από άτομα εκτός της Εκκλησίας και, ειδικά όταν εισήχθη αρχικά, προσέκρουσε στις ευαισθησίες πολλών μελών της Εκκλησίας (βλέπε «Πολυμερής γάμος στο Κίρτλαντ και στη Ναβού,” lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Επίσης δημιούργησε κάποιες φορές δύσκολες οικογενειακές δυναμικές και οικονομική πίεση στις πολυγαμικές μορμονικές οικογένειες που προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα στο τραχύ περιβάλλον της αμερικανικής Δύσης (βλέπε «Πολυμερής γάμος και οι οικογένειες τα πρώτα χρόνια στη Γιούτα», lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah).

  Υπήρχαν εκείνοι που παρέμειναν πιστά μέλη της Εκκλησίας, αλλά επέλεξαν να μην ασκήσουν την πρακτική του πολυμερούς γάμου. Υπήρχαν επίσης μέλη που απέρριψαν την ιδέα της πολυγαμίας και αποφάσισαν να φύγουν από την Εκκλησία (βλέπε «Πολυμερής γάμος στο Κίρτλαντ και στη Ναβού», lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Το διαζύγιο ήταν εύκολα προσβάσιμο σε μορμόνους που ήσαν δυστυχείς με την πολυγαμία (βλέπε «Πολυγαμία τότε και τώρα», mormonnewsroom.org).  Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτοι μορμόνοι οι οποίοι ασκούσαν την πολυγαμία πίστευαν ότι ακολουθούσαν μία εντολή από τον Θεό και ότι θα ευλογούνταν για την υπακοή τους. Επιπροσθέτως, πολλές πολυγαμικές οικογένειες ήταν ευτυχισμένες, εγκάρδιες και στοργικές (βλέπε «Πολυμερής γάμος και οι οικογένειες τα πρώτα χρόνια στη Γιούτα,” lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah). 

  Πιστεύουν οι μορμόνοι σήμερα στην πολυγαμία;

  Σήμερα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών απαγορεύει την πρακτική της πολυγαμίας. Ο Γκόρντον Χίνκλυ (1910-2008), ένας πρώην Πρόεδρος της Εκκλησίας, εξήγησε τη θέση της Εκκλησίας ως προς την πολυγαμία:

  «Θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι αυτή η Εκκλησία ουδεμία σχέση έχει με εκείνους που ασκούν την πολυγαμία. . .

  »Αν βρεθεί οποιοδήποτε από τα μέλη μας να ασκεί πολυμερή γάμο, αποβάλλεται από την Εκκλησία, η πιο σοβαρή ποινή που μπορεί να επιβάλλει η Εκκλησία. Εκείνοι που ασκούν πολυγαμία δεν παραβιάζουν μόνον το αστικό δίκαιο, αλλά παραβιάζουν επίσης τον νόμο αυτής της Εκκλησίας. Ένα άρθρο της πίστεώς μας είναι δεσμευτικό για εμάς. Δηλώνει: “Πιστεύουμε στο να υποτασσόμαστε σε βασιλιάδες, προέδρους, κυβερνήτες και ηγεμόνες, στο να υπακούμε, να σεβόμαστε και να υποστηρίζουμε το νόμο” (Άρθρα της Πίστεως 1:12).  Κάποιος δεν μπορεί να υπακούει τον νόμο και να μην υπακούει τον νόμο ταυτοχρόνως . . .

  »Πριν από περισσότερο από έναν αιώνα ο Θεός ξεκάθαρα αποκάλυψε στον προφήτη Του Ουίλφορντ Γούντροφ ότι η πρακτική του πολυμερούς γάμου θα έπρεπε να διακοπεί, πράγμα που σημαίνει ότι είναι τώρα ενάντια στον νόμο του Θεού.  Ακόμα και σε χώρες όπου το αστικό δίκαιο ή το θρησκευτικό δίκαιο επιτρέπει την πολυγαμία, η Εκκλησία διδάσκει ότι πρέπει να υπάρχει μονογαμία και δεν αποδέχεται στα μέλη της εκείνους που ασκούν πολυμερή γάμο» (“What Are People Asking about Us?” Ensign, Νοε 1998, 71-72). 

  Τι πιστεύουν οι μορμόνοι για τον γάμο και την οικογένεια; 

  Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι ο γάμος ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδίου του Θεού για τα τέκνα Του. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι πιστεύουν οι μορμόνοι για τον γάμο και την οικογένεια, επισκεφθείτε το mormon.org.