Σχέδιο Περιοχής Ευρώπης

Καθώς ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, συνάπτουμε διαθήκη να βοηθούμε όσους έχουν ανάγκη και να καταθέτουμε μαρτυρία για τον Χριστό σε όλη τη ζωή μας